Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ἀριθ. 03

Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 22ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασεν ἐξ ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Συνόδου τάς εὐχάς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας διά τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν αὐτοῦ, ἀνεκοίνωσε τήν μή τελικήν ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τῶν κειμένων περί τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, λόγῳ μή ὁλοκληρώσεως τῆς ρωσσικῆς μεταφράσεως αὐτῶν καί εἰσήγαγε πρός συζήτησιν τό κείμενον περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.
Διαβάστε περισότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ἀριθ. 02

Κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τῆς πρωῒας, τῆς Τρίτης, 21ης Ἰουνίου τρ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπεδοκίμασε τάς ὑποκινουμένας διαδηλώσεις ὡρισμένων ὠργανωμένων ὁμάδων ἀφελῶν ἤ ζηλωτῶν πιστῶν, προθύμων πολεμίων τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου, ηὐχήθη τήν ἄμεσον κατάσβεσιν τῆς μεγάλης καταστρεπτικῆς πυρκαϊᾶς εἰς Κύπρον, ἀνεκοίνωσε τήν ἀποστολήν τηλεγραφήματος ὑπό τῆς συνόδου τῶν Καθολικῶν τῆς Ἑλλάδος καί εὐχετηρίου Μηνύματος ὑπό τῆς Συνόδου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων τῆς Ἀμερικῆς, ἀνεκοίνωσε τάς κατατεθείσας εἰς τήν Γραμματείαν τῆς Συνόδου ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας τρεῖς σημαντικάς προτάσεις τροπολογιῶν εἰς τό κείμενον περί τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί ἐζήτησε τήν ἀποδοχήν αὐτῶν ὑπό τῆς Συνόδου μέ ὡρισμένας φραστικάς τροποποιήσεις.
Διαβάστε περισότερα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ἀριθ. 01

Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐγένετο τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 19ην Ἰουνιου 2016, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ἐν Κολυμπαρίῳ Χανίων, μέ τό Πανορθόδοξον Συλλείτουργον ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν συμμετεχουσῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου καί μέ τήν λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος τήν 20ην Ἰουνίου εἰς τήν ἱεράν πατριαρχικήν καί σταυροπηγιακήν μονήν Γωνιᾶς.
Διαβάστε περισότερα »