Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

ΠΡΟΠΟΣΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ΔΕΙΠΝΟΝ

Μακαριώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,

Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

Ἡ εὐγενὴς πρωτοβουλία τῆς ὑμετέρας φίλης Ἐξοχότητος νὰ προσφέρετε τὸ ἐπίσημον τοῦτο δεῖπνον πρὸς τιμήν, τόσον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ὅσον καὶ τῶν ἀδελφῶν Προκαθημένων τῶν κατὰ τόπους Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καταδεικνύει τὴν τιμήν, τὴν ἀγάπην καὶ τὸν σεβασμὸν τὸν ὁποῖον τρέφετε, ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς καὶ σεῖς προσωπικῶς, πρὸς τὴν Μίαν καὶ Ἑνιαίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μας, καὶ πρὸς τὰ συγκροτοῦντα τὸν θεσμὸν αὐτῆς Πρόσωπα, τὰ ὁποῖα συνεκεντρώθημεν ἐδῶ εἰς τὴν Κρήτην πρὸς συγκρότησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.

Τὰ γνωστὰ ἡμῖν αἰσθήματα ταῦτα τῆς Ὑμετέρας Ἐξοχότητος ἀποδεικνύετε ἐμπράκτως καὶ διὰ τῆς ἀσκήσεως τοῦ ὑψηλοῦ καὶ ὑπευθύνου λειτουργήματός Σας καὶ διὰ τῆς ὅλης προσφορᾶς Σας. Μνημονεύομεν, κατὰ τὴν ἐπίσημον ταύτην στιγμήν, ἰδιαιτέρως τὴν πρωτοβουλίαν Σας, Ἐξοχώτατε, πρὸς διοργάνωσιν, κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος ἐν Ἀθήναις, τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως διὰ τὸν θρησκευτικὸν πλουραλισμὸν καὶ τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἀλλὰ καὶ τὰς προσπαθείας Σας πρὸς εἰρηνικὴν ἐπίλυσιν τῶν διαφορῶν καὶ τὴν συμφιλίωσιν διὰ τῆς ὁδοῦ τοῦ διαλόγου, τῆς ὁποίας ὁδοῦ μεγίστην ἀνάγκην σήμερον ἔχει ἡ παγκόσμιος κοινότης.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἀσφαλῶς ἡ μεγάλη ἐλπὶς τοῦ κόσμου κατὰ τὴν βιουμένην παγκοσμίως ἀποκαλυπτικὴν συγκυρίαν, τὴν ὁποίαν ἐλπίδα ἐξῇρε προφητικῶς ὁ γνωστὸς Βυζαντινολόγος Sir Στῆβεν Ράνσιμαν, γράφων ὅτι ὁ 21ος αἰὼν θὰ εἶναι ὁ αἰὼν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὑμετέρα Ἐξοχότης, ὡς Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος καὶ κάτοχος λιπαρᾶς παιδείας, γνωρίζει καλῶς ὅτι ἡ ρῆσις αὕτη, παρὰ τὴν φαινομενικὴν ὑπερβολήν, δὲν ἐλέχθη τυχαίως, ἀλλὰ ἀποτελεῖ καρπὸν προσεκτικῆς παρατηρήσεως καὶ προσωπικοῦ βιώματος ἑνὸς μεγάλου ἐπιστήμονος καὶ φιλορθοδόξου Ἀκαδημαϊκοῦ. Ἄλλωστε, τὸ γεγονὸς τῆς εὐρυτάτης οἰκουμενικῆς προβολῆς, τῆς ὁποίας τυγχάνουν σημαίνοντα ἱερὰ Ὀρθόδοξα προσκυνήματα, ὡς ἐπὶ παραδείγματι τὸ Ἅγιον Ὄρος Ἄθω, τὸ ὁποῖον προσφάτως καὶ σεῖς ἐπεσκέφθητε, Ἐξοχώτατε, ἀποδεικνύει, ὅτι ὁ κόσμος στρέφει τὴν προσοχήν του μετὰ μεγάλης προσδοκίας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὴν κιβωτὸν τῆς ἀκραιφνοῦς χριστιανικῆς παραδόσεως, διὰ νὰ εὕρῃ στήριγμα καὶ παραμυθίαν. Διότι ἡ Ὀρθοδοξία κατώρθωσε νὰ διατηρήσῃ μέχρι σήμερον, παρὰ τὴν ραγδαίαν τεχνολογικὴν καὶ ἐπιστημονικὴν ἐξέλιξιν, τὸ μυστικὸν βίωμα καὶ τὴν ἐμπειρίαν τῆς προσωπικῆς κοινωνίας μὲ τὸν προσωπικὸν Θεόν.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἀρχομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδός μας ἔχει μεγάλην σημασίαν, διότι προσφέρει τὴν δυνατότητα ἐκφράσεως τῆς ἑνιαίας φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, μὲ ἕνα μήνυμα ἀληθινῆς πίστεως, γνησίας ἐλπίδος καὶ εἰρηνικῆς καταλλαγῆς πρὸς τὸν ἀλληλοσπαρασ-σόμενον κόσμον μας.

Ὡς ἐκ τῆς θέσεώς Σας, Ἐξοχώτατε, γνωρίζετε ἀσφαλῶς τὰ ἔντονα καὶ δυσεπίλυτα προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζομεν οἱ ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι καὶ αἱ κατὰ τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι ἐκ τῆς μισαλλοδοξίας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, ἰδιαιτέρως μάλιστα τὸ παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ ὁ ἀγαπητὸς Προκαθήμε-νος αὐτοῦ, Πατριάρχης κύριος Ἰωάννης. Ὡστόσον, ἡ κατάστασις αὕτη, λόγῳ ἐπισυμβασῶν βιαίων ἱστορικῶν ἀλλαγῶν, δὲν εἶναι ἄγνωστος καὶ εἰς ἄλλας ἀδελφὰς Ἐκκλησίας, ὅπως καὶ εἰς τὴν Μητέρα τῶν πλείστων ἐξ αὐτῶν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ὅμως, ἀκόμη καὶ ἐκ τοῦ πικροῦ ὁ Θεὸς γνωρίζει νὰ ἐξάγῃ γλυκύ. Εἰς τοῦτο ἔγκειται ἀσφαλῶς καὶ ἡ εὐθύνη τοῦ λειτουργήματος ἡμῶν πάντων, τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, τὸ ὁποῖον συμποσοῦται εἰς τὸν καθ᾿ ἡμέραν ἀγῶνα πρὸς πνευματικὴν διακονίαν τοῦ «γένους τῶν Χριστιανῶν» καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ἑνότητα αὐτοῦ.

Ὡς ἐκ τούτου, πιστεύομεν καὶ εὐχόμεθα διαπύρως ὅπως ἡ ἀρχομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος συμβάλῃ καθοριστικῶς εἰς τὴν ἑνότητα ταύτην καὶ εἰς τὴν παγκόσμιον προβολὴν τοῦ μηνύματος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ πολιτικὸν μόρφωμα ἢ φιλοσοφικὴν δοξασίαν, ἀλλὰ τὴν ἀποκαλυφθεῖσαν σωτήριον ἀλήθειαν τῆς ζωῆς, τῆς ἐπιγείου καὶ τῆς αἰωνίου.

Σᾶς συγχαίρομεν, Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ, διὰ τὴν προσφοράν Σας πρὸς τὸν εὐλογημένον Ἑλληνικὸν Λαὸν κατὰ τὴν δύσκολον δι᾿ αὐτὸν περίοδον ταύτην, καὶ Σᾶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὸ πρὸς τιμὴν πάντων ἡμῶν δεῖπνον τοῦτο, ἰδιαιτέρως ὅμως διὰ τὴν φιλοξενίαν τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου εἰς τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν, καὶ μάλιστα εἰς τὴν ἱστορικήν, ἡρωϊκὴν καὶ ἁγιοτόκον μεγαλόνησον ταύτην τῆς Κρήτης, πολυτίμητον τμῆμα τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμε-νικοῦ Θρόνου.

Ἐγείροντες δὲ τὸ κύπελλον τοῦτο, τὸ πλῆρες εὐωδίας τῆς κρητικῆς γῆς, εὐχόμεθα πάντες πρὸς τὴν Ὑμετέραν Ἐξοχότητα, πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχώτατον κύριον Ἀλέξιον Τσίπραν, καὶ πρὸς τὰ μέλη τῆς ὑπ᾿ αὐτὸν ἐντίμου Κυβερνήσεως τῆς Χώρας, ὑγείαν καὶ δύναμιν καὶ τὸν θεῖον φωτισμόν, ὥστε νὰ συμβάλλετε, ἑν ἑνότητι καὶ ὁμονοίᾳ, οὐσιαστικῶς, εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς παρούσης παροδικῆς, πεποίθαμεν, κρίσεως, διὰ νὰ συνεχίσῃ ὁ δημιουργικὸς αὐτὸς λαὸς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξίν του, ἐν ἀλληλοσεβασμῷ τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ταυτότητος ἑκάστου λαοῦ, μετὰ πάντων τῶν τὴν οἰκουμένην οἰκούντων συνανθρώπων μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν.