Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΝ Τῌ ΠΛΑΤΕΙᾼ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε μετὰ τῶν περὶ ὑμᾶς Ἱερωτάτων ἀδελφῶν τῶν συγκροτούντων τὴν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας,

Ἐντιμότατε καὶ ἀγαπητὲ κύριε Βασίλειε Λαμπρινέ, Δήμαρχε Ἡρακλείου, καὶ λοιποὶ ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν καὶ περιφερειακῶν ἀρχῶν,

Ἠγαπημένε λαὲ τῆς ἱστορικῆς ταύτης πόλεως τοῦ Ἡρακλείου,

Εἶναι ἰδιαιτέρα ἡ χαρὰ καὶ ἡ συγκίνησις ὅλων ἡμῶν, εὑρισκομένων πλησίον σας, τόσον τῆς ἡμετέρας Μετριότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ὅσον καὶ πάντων τῶν συναδελφῶν ἡμῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐπὶ τῇ συγκλήσει εἰς τὴν περίδοξον μεγαλόνησον Κρήτην, τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν θερμῶς, κύριε Δήμαρχε, καὶ ὅλας τὰς ἀρχὰς τῆς Νήσου, καὶ τὰ ἐν Κρήτῃ φιλόθεα τέκνα τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπούλεως, διότι ἐνηγκαλίσθητε τὸ σημαντικὸν τοῦτο γεγονὸς τῆς παγκοσμίου Ὀρθοδοξίας. Ὁ λαὸς τοῦ Ἡρακλείου καὶ ὁλοκλήρου τῆς Κρήτης εὑρίσκεται ἀνέκαθεν παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Μητρὸς αὐτοῦ  Ἐκκλησίας,  δέχεται δὲ σήμερον, ὡς στέφανον εὐχαριστίας,  τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν πνευματικὴν ἐνίσχυσιν διὰ τῆς συγκλήσεως τῆς Συνόδου ταύτης εἰς τὰ ἱερὰ χώματα τῆς πατρίδος του, γεγονότος οἰκουμενικῆς ἐμβελείας. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ τιμὴ καὶ ἡ ἀναγνώρισις ὑπὸ πάντων τῶν Προκαθημένων καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διὰ τὴν συγκινητικὴν ἀνταπόκρισιν ὅλων τῶν πολιτικῶν καὶ δημοτικῶν φορέων τῆς Μεγαλονήσου, ἐκφράζεται πρὸς ὑμᾶς τοὺς ἐργασαμένους τὸ ἀγαθόν, ὡς δόξα καὶ τιμὴ (πρβλ. Ἑβρ. β΄ 10). Γνωρίζομεν, ὅτι συναισθάνεσθε τὴν τιμὴν αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν προκειμένῳ εὐθύνην τῆς Κρήτης, καὶ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἅπαντες, κατὰ τὸ δεκαήμερον τοῦτο, θὰ συμπράξωμεν ἀπὸ κοινοῦ καὶ θὰ καταβάλωμεν πᾶσαν  δυνατὴν προσπάθειαν, ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ τὸ ἄριστον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας καὶ τὸ Ἱερὸν Κέντρον της, τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, διὰ τὴν Ἑλλάδα, διὰ τὴν Κρήτην, διὰ τὴν οἰκουμένην.

Ἡ καρδία τῆς Ὀρθοδοξίας ἐπὶ δέκα ὁλοκλήρους ἡμέρας θὰ πάλλῃ ἐδῶ εἰς τὴν Κρήτην. Τὰ βλέμματα ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς οἰκουμένης, εὑρίσκονται ἤδη ἐστραμμένα εἰς τὴν Κρήτην, εἰς μίαν περὶοδον κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ κόσμος παραμένει διεσπασμένος δραματικῶς, καὶ βιώνει παγκοσμίως τὰς συνεπείας τραγικῶν γεγονότων καὶ ἐκτροπῶν, ὅπως οἱ πόλεμοι καὶ αἱ ἀκαταστασίαι κατὰ τόπους, ἡ κατα­στροφὴ τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος, αἱ ἀσυλλήπτου μεγέθους κοινωνικαὶ μεταβολαί, ἡ κατάρ­ρευσις τῶν οἰκονομικῶν συστημάτων, ἡ πρωτοφανὴς ἐξάπλωσις καὶ ἔξαρσις τῆς τρομοκρατίας, ἡ θεσμοθέτησις πρωτογνώρων ἐκτροπῶν  τῆς φυσιολογικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ἡ πρωτοφανὴς ἀλλοίωσις τῶν ἐννοιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τῆς ἠθικῆς, ἡ προσφυγιά, ἡ μισαλλοδοξία καὶ ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς κατὰ τῶν χριστιανῶν, καὶ ἄλλων μειονοτικῶν πληθυσμιακῶν ὁμάδων, ὅπως ἀκριβῶς τὰς περιγράφει πρὸ δύο χιλιάδων ἐτῶν ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, μεταφέρων διαχρονικῶς τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου (πρβλ. Ματθ. κδ΄, 3-42). Ἡ ἀπαξίωσις τοῦ προσώπου, ἡ περιφρόνησις τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἀξιοπρεπείας του, ἡ συστηματικὴ διάβρωσις τοῦ πνεύματος, ἔχουν διασαλεύσει τὴν ἰσορροπίαν τοῦ ἀνθρώπου καὶ δημιουργοῦν πολυεπίπεδον κρίσιν εἰς τὴν ἀνθρωπότητα. Ἡ νεολαία μας, ἀναζητοῦσα τὴν ἀλήθειαν εἰς τοὺς νεωτερισμούς, ἔχει παρασυρθῆ ἀπὸ καταστρεπτικὰς ψευδολύσεις καὶ προσκαλεῖ ἡμᾶς νὰ φανερώσωμεν τὴν σώζουσαν ἀλήθειαν.

Εἰς ἕνα κόσμον, ἐντὸς τοῦ ὁποίου τὰ πάντα, ἡ ζωή, ὁ ἄνθρω­πος, αἱ ἀντιλήψεις, μεταβάλλονται βιαίως καὶ ραγδαίως, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀσυναισθήτως,  ἡ ἀρχομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος καλεῖται νὰ δώσῃ τὴν καλὴν μαρτυρίαν ὅτι «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. ιγ΄, 8). Καλεῖται ὡσαύτως νὰ δώσῃ λύσεις εἰς προβλήματα τῆς ἐσωτερικῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ νὰ μεταδώσῃ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας αὐτῆς πρὸς τὸν σύγχρονον ἀλληλοσπαρασσόμενον κόσμον. Διάπυρος πόθος ὅλων ἡμῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγετῶν, εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Συνόδου νὰ εἶναι ὄντως φωνὴ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ. Μόνον τότε θὰ δυνηθῇ νὰ στηρίξῃ τὸν λαόν.

Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς ἐβεβαίωσεν ὅτι ὅπου εἶναι δύo ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ὄνομα Του, θὰ εἶναι καὶ Αὐτὸς παρὼν μεταξὺ αὐτῶν (Ματθ. ιη΄, 20). Εἴμεθα συνεπῶς βέβαιοι ὅτι καὶ εἰς τὴν Σύνοδον αὐτήν, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται εἰς τὸ ὄνομά Του, θὰ εἶναι καὶ Αὐτὸς παρὼν καὶ θὰ κατευθύνῃ τοὺς συμμετέχοντας εἰς ὅ,τι ἀληθὲς καὶ ὠφέλιμον.

Ἐπὶ πλέον, ἡ ἑνότης τῶν ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία ἐκφράζεται ὑπὸ καὶ διὰ τῆς Συνόδου ἡμῶν ταύτης, σεβομένη τὴν διαφορετικότητα τῶν λαῶν, προβάλλεται ὡς πρότυπον διὰ τὴν ἑνοποίησιν καὶ τοῦ διῃρημένου κόσμου μας. Ἡ οἰκουμενικότης τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία συνιστᾷ καὶ τὴν γνησίαν παγκοσμιότητα, ἀποτελεῖ ἀντίδοτον εἰς τὴν σύγχρονον ψευδώνυμον παγκοσμιοποίησιν. Τὸ μήνυμα τῆς ἑνότητος τῆς ἀνθρωπότητος ἐν Χριστῷ, εἶναι τὸ μόνον τὸ ὁποῖον ἱκανοποιεῖ τὰς ἀνθρωπίνας καρδίας, καὶ αὐτὸ ὀφείλομεν νὰ διακηρύξωμεν.

Ἡ ἀρχομένη Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος θὰ δώσῃ τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς ἑνότητος, θὰ ἐπιτύχῃ καὶ εἰς τὸν στόχον της, καὶ θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἔξοδον ἐκ τῶν ποικίλων ἀδιεξόδων τῆς συγχρόνου ζωῆς. Ἡ παροῦσα Σύνοδος θὰ ὁμολογήσῃ τὴν παραδεδομένην ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, καὶ θὰ διαδηλώσῃ τὴν ἑνότητα ταύτην τῶν ὀρθοδόξων.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν, Ἐντιμότατε καὶ ἀγαπητὲ κύριε Δήμαρχε, ὑμᾶς προσωπικῶς ὡς μέλος καὶ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ καὶ τὸ περὶ ὑμᾶς Δημοτικὸν Συμβούλιον, διὰ τὴν πολύτιμον συμβολὴν αὐτοῦ καὶ ὅλων τῶν τοπικῶν φορέων, ὥστε ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας, νὰ ἀκουσθῇ διὰ τῆς Συνόδου ταύτης ὡς λόγος ζωῆς.

Εὐχόμεθα, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογῇ τὸ ἔργον καὶ τὰς προσπαθείας σας διὰ τὴν ἀνάπτυξιν καὶ εὐημερίαν τῆς πόλεως τοῦ Ἡρακλείου, καὶ ἐπικαλούμεθα ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν λαὸν τῆς πόλεώς σας,  ἡμεῖς τε καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν, τὴν παρὰ Θεοῦ εἰρήνην καὶ πᾶσαν εὐλογίαν. Ἀμήν.