Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ἀριθ. 01

Logo of the Holy and Great Council

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις
Τρίτη 21 Ἰουνίου 2016
Ἀριθ. 01

Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης 18-27 Ἰουνίου 2016

Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν,
εἰς ΕΝΟΤΗΤΑ πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
(Κοντάκιον Πεντηκοστῆς).

Τὸ Δελτίον τοῦτο ἀποτελεῖ ἔντυπον πρὸς πληροφόρησιν τῶν Παρατηρητῶν καὶ τῶν διαπεπιστευμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Αἱ μεταφράσεις εἰς ἑτέρας γλώσσας δὲν ἔχουν ἐπίσημον χαρακτῆρα.

Τὸ Δελτίον τοῦτο δημοσιεύεται εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: https://www.holycouncil.org/home                                          

* * *

Κυριακη 19 Ιουνιου 2016

Ἡ ἔναρξις τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐγένετο τήν Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, 19ην Ἰουνιου 2016, εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἀκαδημίαν Κρήτης, ἐν Κολυμπαρίῳ Χανίων, μέ τό Πανορθόδοξον Συλλείτουργον ὅλων τῶν Προκαθημένων τῶν συμμετεχουσῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν εἰς τόν ἱερόν Μητροπολιτικόν ναόν Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου καί μέ τήν λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος τήν 20ην Ἰουνίου εἰς τήν ἱεράν πατριαρχικήν καί σταυροπηγιακήν μονήν Γωνιᾶς.

Δευτερα, 20 Ιουνιου

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ἱεράν μονήν Γωνιᾶς, συνῆλθεν ἡ  ἐναρκτήριος συνεδρία τῆς Συνόδου διά τῆς καθιερωμένης προσευχῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τήν συμμετοχήν τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν συμμετεχουσῶν εἰς τήν Σύνοδον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τῶν τιμίων ἀντιπροσωπειῶν, ὡς ἐπίσης καί τῶν συμβούλων καί τῶν βοηθητικῶν στελεχῶν αὐτῶν.

Εισηγητικαι Ομιλίαι των Προκαθημενων των Αγιωτατων Εκκλησιων

•Ο Οικουμενικοσ Πατριαρχησ ἐξέφρασε τήν χαράν του διά τήν πρόθυμον ἀνταπόκρισιν δέκα Ἐκκλησιῶν, ἤτοι Ἀλεξανδρείας, Ἰεροσολύμων, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Ἑλλάδος, Πολωνίας, Ἀλβανίας, Τσεχίας καί Σλοβακίας.  Συγχρόνως, ἐξέφρασε τήν πικρίαν αὐτοῦ διά τήν μή συμμετοχήν  εἰς τήν Σύνοδον τεσσάρων Ἐκκλησιῶν, καίτοι αὕται,  ἤτοι αἱ Ἐκκλησίαι Ἀντιοχείας, Ρωσσίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας,  συνειργάσθησαν εἰς ὅλα τά στάδια  προετοιμασίας τῶν θεμάτων αὐτῆς μετά μεγάλης προθυμίας καί σημαντικῆς συμβολῆς, διό καί ἡ πικρία ἦτο μείζων διά τήν ἄνευ συγκεκριμένου λόγου ἀπουσίαν αὐτῶν, καθ’ ὅσον δύο ἐξ αὐτῶν συνεφώνησαν καί ὑπέγραψαν ὅλα τά κείμενα τῆς Συνόδου εἰς τήν πρόσφατον Σύναξιν τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων ἐν Σαμπεζύ Γενεύης.  Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, εἶχε ἤδη προταθῆ καί ἀποσταλῆ ἀπό τῆς 17ης Ἰουνίου, κοινῇ συναινέσει ὅλων τῶν Προκαθημένων, πρόσκλησις πρός τούς Προκαθημένους τῶν τεσσάρων μή συμμετεχουσῶν Ἐκκλησιῶν, προκειμένου νά συμμετάσχουν εἰς τό Συλλείτουργον τῆς ἡμέρας τῆς Πεντηκοστῆς ἤ τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πάντων ἐπί τῇ λῆξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνόδου ( Κυριακήν, 26ην  Ἰουνίου).

Ὁ Παναγιώτατος ὑπέμνησε τήν ἰδιάζουσαν σημασίαν καί σπουδαιότητα τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, διά τήν ὁποίαν κατεβλήθησαν ὑπό πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν ἄοκνοι προσπάθειαι διά νά προετοιμασθοῦν τά θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως αὐτῆς, ἡ ἐπιβράδυνσις τῶν ὁποίων ὠφείλετο εἰς τάς γνωστάς ἀντιξόους συνθήκας τοῦ 20ου αἰῶνος δι’ ὅλας τάς Ἐκκλησίας. Ὁ Παναγιώτατος συνέδεσε τήν ἀπόλυτον ἀναγκαιότητα διά τήν σύγκλησιν τῆς Συνόδου μέ τάς πρωτοβουλίας τῆς Συνάξεως τῶν Προκαθημένων διά τήν ἐπιτάχυνσιν τῆς προετοιμασίας καί τῆς συγκλήσεως αὐτῆς, ἰδίᾳ δέ τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων εἰς Φανάριον (Μάρτ. 2104) καί ἐν Σαμπεζύ Γενεύης (Ίαν. 2016). Ὁ Παναγιώτατος ἐχαιρέτισε μέ ἰδιαιτέρως θερμούς λόγους τήν παρουσίαν τῶν Παρατηρητῶν, ἐκπροσώπων τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπιδεικνύουν μεγάλο ἐνδιαφέρον διά τήν σύγκλησιν καί τό ἔργον τῆς Συνόδου.

Εἰς τά πλαίσια αὐτά ἐνετάχθη καί ἡ δριμεῖα ἐπίκρισις τῶν ἐπιθυμούντων μέ πλασματικά ἐπιχειρήματα καί παντελῶς ἀβασίμους συλλογισμούς νά παρεμποδίσουν τή σύγκλησιν τῆς Συνόδου, κατηγοροῦντες τούς συμμετέχοντας διά δῆθεν προδοσίαν τῆς Ὀρθοδοξίας, ὡς ἐάν αὐτοί εἶναι οἱ ἀποκλειστικοί θεματοφύλακες αὐτῆς.

Συνοδος και Συνοδικοτης Ἡ Σύνοδος αὐτή δέν εἶναι ἀναγκαιότης προκύπτουσα ἐκ τῶν γεγονότων, ἀλλά ἐκ τῆς συνοδικῆς ταυτότητος τῆς Ἑκκλησίας, ἡ ὁποία ὑπάρχει μόνον ἐν Συνόδῳ. Ἡ ἀντίθεσις εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Συνόδου ἀποτελεῖ ἀθέτησιν τῆς πατερικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καί πλήρη προσωπικήν ἀπαξίωσιν τῶν ὑποστηρικτῶν αὐτῆς. Ὑπεγράμμισε μεταξύ ἄλλων, ὅτι ἡ συνοδικότης σημαίνει τήν ὑπέρβασιν τῆς ἀτομικότητος, χάριν τοῦ πνεύματος τῆς καθολικότητος. Ἀρχή τῆς συνοδικότητος εἶναι ἡ εὐχαριστιακή σύναξις, ἤτοι «συνέρχεσθαι...πρός ἐπιτέλεσιν τῆς θείας Εὐχαριστίας».  Ἡ δέ λειτουργία τῆς συνοδικότητος ἀπετέλεσε τό μόνον μέσον διά τήν ὑπέρβασιν τῶν πάσης φύσεως προβλημάτων, τά ὁποῖα ἔπρεπε νά ἀντιμετωπίσῃ ἠ Ἐκκλησία τόσο εἰς τοπικόν, ὅσον καί εἰς εὐρύτερον ἐπίπεδον. Αἱ ἀποφάσεις τῶν συνόδων (τοπικῶν, μητροπολιτικῶν, πατριαρχικῶν) περιεβάλλοντο μέ κῦρος καί αὐθεντίαν, οἱ διαφωνοῦντες δέ μέ αὐτάς ἀπεκόπτοντο τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας.

Προπαρασκευαστικη Επιτροπη-Θεματολογια Ἰδιαιτέρα ἀναφορά ἐγένετο  εἰς τάς Πανορθοδόξους Προπαρασκευαστικάς Ἐπιτροπάς  καί Προσυνοδικάς Διασκέψεις, αἵτινες ἐπί πεντηκονταετίαν προητοίμασαν τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ αύθεντικήν ἔκφρασιν τῆς συνοδικῆς συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιπλέον, νέα ζητήματα προέκυψαν κατά τἀς τελευταίας δεκαετίας, τά ὁποῖα ἐπέβαλλον μίαν συνοδικήν λύσιν αὐτῶν, ὡς ἡ σχέσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τήν Ρωμαιοκαθολικήν, νέα ζητήματα διοικητικῆς φύσεως, τά ὁποῖα προέκυψαν εἰς τήν πολυάριθμον πλέον Ὀρθόδοξον Διασποράν εἰς τάς χώρας τῆς Δύσεως,  αἱ προσπάθειαι ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, καλούμεναι ὑπό τόν συμβατικόν ὅρον «Οἰκουμενισμός»,  ὡς καί νέα ζητήματα ποιμαντικῆς φύσεως καί βιοηθικά προβλήματα, ὀφειλόμενα εἰς τήν ἐφαρμογήν νέων τεχνολογιῶν εἰς ὅλα τά ἐπίπεδα τῆς ζωῆς τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.   

Λειτουργια της Αγιας και Μεγαλης Συνοδου Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἔκανε ἰδιαιτέραν ἀναφοράν εἰς τόν τρόπον λειτουργίας τῆς Συνόδου, ἰδίᾳ δέ εἰς τήν ἀρχήν τῆς ὁμοφωνίας πασῶν τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν διά τά ψηφισθέντα καί ὑπογραφέντα μέχρι τοῦδε κείμενα.  Οὐδόλως αὐτή  ἡ ἀρχή δεσμεύει τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον διά τήν υἱοθέτησιν τροπολογιῶν, ὑπό τόν ὅρον ὅτι θά τύχουν κοινῆς ἀποδοχῆς καί ὁμοφωνίας, ἐν ἄλλῃ περιπτώσει ἰσχύει τό ἀποδεχθέν κείμενον.  Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ὡμίλησε διά στροφήν πρός τόν Παράκλητον καί τήν προβολήν τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ κοινωνίᾳ τῶν μυστηρίων, θέτοντας μάλιστα ὡς στόχον τήν ἑνότητα ἐν τοῖς μυστηρίοις τοῦ Βαπτίσματος, τῆς θείας Εὐχαριστίας καί τῆς Ἱερωσύνης. Ἡ Α. Θ. Παναγιότης κατέκλεισε τήν ἐνακτήριον ὁμιλίαν αὐτῆς διά φιλόφρονος Χαιρετισμοῦ πρός τούς παρατηρητάς καί τούς δημοσιογραφους.

•Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄εἰς τόν χαιρετισμόν αὐτοῦ ὑπεγράμμισεν ὅτι ἀποτελεῖ νίκην διά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ἡ Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τήν ἡμέρα μάλιστα τῆς Πεντηκοστῆς, δεόμενος «Ἐλθέ τό Πνεῦμα τό ἅγιον καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν». Ἀνέφερε τόσον τήν ἀναγκαιότητα τῆς συνοδικότητος, ὅσον καί τήν δυνατότητα τῆς ἐν τῷ πλαισίῳ αὐτῆς ὁμοφωνίας.

•Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ὡμίλησε διά τήν ἀταλάντευτον στάσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, προκειμένου νά προχωρήσῃ εἰς τήν πρό δεκαετιῶν προαποφασισθεῖσαν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἄνευ οἱασδήποτε περαιτέρω ἀδικαιογήτου καθυστερήσεως.

•Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Σερβίας κ. Ειρηναιος ἐχαιρέτισε πάσας τάς συμμετέχουσας Ἐκκλησίας ἐκ μέρους τοῦ σερβικοῦ ποιμνίου, τονίζοντας ὅτι ἀποτελεῖ χαράν μεγάλην ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, ἥτις ἀποδεικνύει τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Θά ηὔχετο δέ τήν παρουσίαν ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀλλά «νεφύδριον γάρ ἐστί καί θᾶττον παρελεύσεται».  

•Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ  ἐχαιρέτισε μετά θερμῶν  λόγων πάντας τούς παρισταμένους καί ηὐχαρίστησε τόν Ἅγιον Θεόν διά τῆς χάριτος τοῦ Ὁποίου λαμβάνει χώραν σήμερον ἡ πολυαναμενομένη Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, δεόμενος ὅπως ἡ φώτισις τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος ὁδηγήσῃ  ἡμᾶς εἰς τήν ἐν Χριστῷ ἑνότητα.

•Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος ἔκανε λόγον  δι’ ἕν ἐξαιρετικόν καί μεγάλον γεγονός διά τήν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἑκκλησίας, ἐνῷ ἔκρινεν ὅτι ἡ ἀπουσία τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν ὀφείλεται εἰς ἐπικοινωνιακούς ἤ πλασματικούς κατά βάσιν λόγους. Ἐξεθείασε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, διότι ἐπί τῆς πεπνυμένης πατριαρχίας του, ἐπεσπεύθησαν αἱ διαδικασίαι προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου διά νά ἐπιτευχθῇ αὐτή σήμερον, ἐπεσήμανε δέ τά μεγάλα σύγχρονα προβλήματα, ἅτινα μαστίζουν τήν Ὀρθόδοξον Ἑκκλησίαν, μέ κυρίαν πηγήν τόν Ἐθνοφυλετισμόν, ἐκφραζόμενον ἐπί τῶν ἱ. Διπτύχων καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως τοῦ Αὐτοκεφάλου, ὡς ἐπίσης καί τόν θρησκευτικόν φονταμενταλισμόν.

•Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερώνυμος ἐπεσήμανεν ὅτι ἡ σημερινή  ἑορτή τοῦ ἁγίου Πνεύματος δύναται νά ἀποτελέσῃ πηγήν φωτίσεως διά τήν κοινωνίαν ἡμῶν μετά τοῦ Θεοῦ καί μεθ’ ἡμῶν.  Ἡ σημερινή Σύνοδος δέν ἀποτελεῖ μίαν ἁπλῆν ἐξ ἀντιγραφῆς ἐπανάληψιν παλαιοτέρων μορφῶν συνοδικότητος, ἀλλά μίαν Σύνοδον, ἡ ὁποία χωρίς νά διαφοροποιεῖται ἀπό τήν παράδοσιν, προσπαθεῖ νά δώσῃ ἀπαντήσεις εἰς τά προβλήματα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου.

•Ο Μακαριωτατος Αρχιεπίσκοπος Βαρσοβίας καί Πολωνίας κ. Σαββασ ῃὐχαρίστησε ὅλας τάς μετεχούσας Ἐκκλησίας διά τήν ἐπίδειξιν πνεύματος ἐν Χριστῷ ἑνότητος καί διά τήν τήρησιν τοῦ κανονικοῦ καθεστῶτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

•Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Αναστάσιος ἐξῆρε τήν ἱστορικήν καί θεολογικήν πληρότητα τῆς Ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐνῷ διά τάς ἀπουσιαζούσας Ἐκκλησίας ηὐχήθη νά προσεύχωνται διά τήν ἐπιτυχίαν τῆς Συνόδου, ὑπενθύμισε δέ ὅτι ὑπῆρξε πρότασις κατά τάς ἐν Σαμπεζύ Γενεύης συνεδρίας διά νά γίνεται εἰς τακτά διαστήματα Πανορθόδοξος Σύνοδος. Ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ ἀρχή τῆς ὁμοφωνίας -consensus- διά τήν λῆψιν ἀποφάσεων ἔθεσε πολλά προβλήματα εἰς πανορθόδοξον κλίμακα καί προέτεινε τήν εἰσαγωγήν τῆς ἀρχῆς τῆς ψήφου τῶν πλειόνων, ὡς ἴσχυε ἤδη ἀπό τήν Α΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Ἐτόνισε ἐπίσης ὅτι ὀφείλομεν νά ἀντιμετωπίσωμεν τήν μίαν καί μεγάλην αἵρεσιν, ὡς πᾶσαι αἱ Οἰκουμενικαί Σύνοδοι, αὐτήν τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ, ἥτις εἶναι μία διχαστική νόσος.

•Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Ραστισλάβ, ἐξεφρασε τήν χαράν αὐτοῦ διά τήν σύγκλησιν τῆς Συνόδου καί ηὐχήθη ὅπως ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος φωτίσῃ τάς ἐργασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.

Απογευματινη συνεδρια

Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίαν εἰσήχθη πρός συζήτησιν τό κείμενον «Ἡ ἀποστολή τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ». Συνεζητήθησαν αἱ ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν ἀναγνωσθεῖσαι προτάσεις τροπολογιῶν τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί τοῦ κειμένου, ἐκ τῶν ὁποίων δύο  ἐγένοντο δεκταί, ἐνῷ ἡ τρίτη, σχετικῶς μέ τήν χρῆσιν τοῦ ὅρου «πρόσωπον», ἡ ὁποία ἀπησχόλησε ἐπί μακρόν τό ἱερόν Σῶμα, τελικῶς δέν ἐγένετο ἀποδεκτή, διό καί ἡ ὁρολογία τοῦ κειμένου   διετηρήθη ὡς ἔχει. Ἡ συνεδρία ἐπεραιώθη διά τῆς προτάσεως τοῦ Παναγιωτάτου Προέδρου περί ἀποδοχῆς τοῦ συζητηθέντος κειμένου  ἐπί τῆς ἀρχῆς.

Συναυλια «Ναοί στο σχήμα του Ουρανού»

Ἡ πρώτη ἡμἐρα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ὡλοκληρώθη μέ συναυλίαν εἰς τό θέατρον τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης (Νωπήγεια), εἰς τήν ὁποίαν ἡρμηνεύθησαν ἀποσπάσματα ἀπό τό «Ἄξιόν ἐστι», τῶν Ὀδυσσέα Ἐλύτη καί Μίκη Θεοδωράκη, ὑπό τῶν καλλιτεχνῶν Μαρίας Φαραντούρη, Δημητρίου Καβάκου καί Τατιάνας Παπαγεωργίου. Εἰς τήν ἐκδήλωσιν συμμετεῖχεν καί ἡ χορωδία τῆς ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ μαέστρου Κωστή Κωνσταντάρα, ἐνῷ τιμητικήν ἐμφάνισιν εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐκδηλώσεως ἔκανε καί ὁ  Ὅμιλος Βρακοφόρων Κρήτης. Τήν  συναυλίαν ἐτίμησαν μέ τήν παρουσίαν των Ὀρθόδοξοι Προκαθήμενοι, ἱεράρχαι, ὡς καί οἱ  σύμβουλοι καί συνεργάται τῶν ἀντιπροσωπειῶν  τῶν συμμετεχουσῶν εἰς τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.