Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος

Πεντηκοστή 2016

"εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Ἀριθ. 03

Logo of the Holy and Great Council

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ἑλληνικὴ Ἔκδοσις
Παρασκευή 24 Ἰουνίου 2016
Ἀριθ. 03

Ὀρθόδοξος Ἀκαδημία Κρήτης 18-27 Ἰουνίου 2016

Ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν,
εἰς ΕΝΟΤΗΤΑ πάντας ἐκάλεσε·
καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα.
(Κοντάκιον Πεντηκοστῆς).

Τὸ Δελτίον τοῦτο ἀποτελεῖ ἔντυπον πρὸς πληροφόρησιν τῶν Παρατηρητῶν καὶ τῶν διαπεπιστευμένων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως. Αἱ μεταφράσεις εἰς ἑτέρας γλώσσας δὲν ἔχουν ἐπίσημον χαρακτῆρα.

Τὸ Δελτίον τοῦτο δημοσιεύεται εἰς τὴν Ἱστοσελίδα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: https://www.holycouncil.org/

Δελτίον Ἐνημερώσεως 22ας καί 23ης  Ἰουνίου 2016
διά τήν πορείαν τῶν ἐργασιῶν
τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης  Συνόδου

ΕΡΓΑΣΙΑΙ Τετάρτης 22  Ἰουνίου

Εὐχαί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Τετάρτης, 22ης Ἰουνίου 2016, ἡ Α. Θ. Π. ὁ Οἰκουμενικός πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασεν ἐξ ὀνόματος τοῦ ἱεροῦ σώματος τῆς Συνόδου τάς εὐχάς πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Σάμου καί Ἰκαρίας διά τήν ὀνομαστικήν ἑορτήν  αὐτοῦ, ἀνεκοίνωσε τήν μή τελικήν ἔγκρισιν καί ὑπογραφήν τῶν κειμένων περί τῆς Ἀποστολῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον καί περί τῆς Ὀρθοδόξου Διασπορᾶς, λόγῳ μή ὁλοκληρώσεως τῆς ρωσσικῆς μεταφράσεως αὐτῶν καί εἰσήγαγε πρός συζήτησιν τό κείμενον περί τοῦ Αὐτονόμου καί τοῦ τρόπου ἀνακηρύξεως αὐτοῦ.

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν. Περί Αὐτονόμου.

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος παρουσίασε τήν κατατεθεῖσαν ὑπό τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διά τήν μή ἵδρυσιν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν εἰς περιοχάς, τό ἐκκλησιαστικόν καθεστώς τῶν ὁποίων ἔχει ἤδη καθορισθῆ διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἤ διά Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Πράξεως, ὑπονοῶν προφανῶς τάς ἐν Βορείῳ Ἑλλάδι καί εἰς τάς νήσους τοῦ Αἰγαίου, καλουμένας «Νέας Χώρας».

Θέσις Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀπεδοκίμασε τούς σκοπίμως θορυβοῦντας εἰς τό ζήτημα αὐτό ὄχι μόνον διά νά παρεμποδίσουν τό ἔργον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἀλλά καί διά νά πλήξουν τάς ἁρμονικάς ἀδελφικάς σχέσεις τῆς Μητρός μετά τῆς θυγατρός Ἐκκλησίας. Οὕτω, διεκήρυξεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἶναι εὐγνώμων, διότι ἡ ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀπεδέχθη προθύμως τήν ἐπιτροπικήν διοίκησιν τῶν ἐν ταῖς λεγομέναις «Νέαις Χώραις» ἐπαρχιῶν αὐτῆς, διό καί οὔτε διενοήθη ποτέ, οὔτε πρόκειται εἰς τό μέλλον νά ζητήσῃ τήν ἀλλαγήν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καθεστῶτος αὐτῶν ἤ τήν ἀνακήρυξιν τῆς αὐτονομίας αὐτῶν. Συνεπῶς, αὐτά εἶναι νοσηραί φαντασιώσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς ἁρμονικῆς λειτουργίας τῶν ἀδελφικῶν σχέσεων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Προκαθημένων καί Συνέδρων ἐπί τοῦ Αὐτονόμου.

Ἐπί τοῦ θέματος ἔλαβον τόν λόγον πολλοί Προκαθήμενοι καί ἀρχιερεῖς διά νά ὑποστηρίξουν ὅτι αἱ διατάξεις τοῦ κειμένου ἀποδυναμώνουν τά κανονικῶς κατωχυρωμένα ἐξαιρετικά προνόμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἀνοίγουν μίαν ἐπικίνδυνον ἀτραπόν τῆς διοικητικῆς πολυδιασπάσεως τῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας, μέ ἀπροβλέπτους μάλιστα ἀρνητικάς συνεπείας διά τήν ἑνότητα αὐτῆς. Ἄλλοι ἀρχιερεῖς ὑπεστήριξαν ὅτι συρρικνώνεται τό καθιερωμένον εἰς τήν Ὀρθόδοξον κανονικήν παράδοσιν καθεστώς τοῦ Αὐτονόμου, καθ’ ὅσον ἑκάστη αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία δύναται νά ἐπιβάλῃ διαφορετικόν τύπον Αὐτονόμου καί ἐξαρτήσεως ἀπό τήν εἰς ἥν ἀναφέρεται Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν. Τελικῶς τό κείμενον ἔγινεν ἀποδεκτόν μετά τινων φραστικῶν βελτιώσεων καί διευκρινήσεων.

ΘΕΜΑ: Περί τῆς Νηστείας.

Κατά τήν ἀπογευματινήν συνεδρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας εἰσήχθη πρός συζήτησιν τό κείμενον ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καί ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον». Το κείμενον ἐθεωρήθη γενικῶς ὡς μία ἀρτία καί περιεκτική ἔκφρασις τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς ὅλης μακραίωνος ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως, διό καί ὑπέστη ἐλαχίστας τροποποιήσεις μετά τήν ὁμόφωνον ἀποδοχήν αὐτοῦ ὑπό τῆς Γ’ Προσυνοδικῆς Πανορθοδόξου Διασκέψεως (Σαμπεζύ, 1986). Κατά τάς συζητήσεις ἐπί τοῦ θέματος ἐξεφράσθη ἡ πλήρης ἱκανοποίησις τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τόσον ὡς πρός τήν πληρότητα, ὅσον καί πρός τήν εὐρύτητα τῶν προοπτικῶν τοῦ κειμένου διά τήν ποιμαντικήν διάκρισιν μεταξύ τῆς κανονικῆς ἀκριβείας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας κατά τήν ἐφαρμογήν τῶν θέσεων αὐτῶν ὑπό τῶν κατά τόπων Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Συνεπῶς, ἐκρίθη ὅτι αἱ διατυπωθεῖσαι θεολογικαί παρατηρήσεις δέν ἀνεφέροντο εἰς τήν οὐσίαν τοῦ θέματος, διό καί ἐγένετο ὁμοφώνως δεκτόν ὡς ἔχει.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ Πέμπτης 23ης Ἰουνίου

Α΄. Περί ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

Κατά τήν πρωϊνήν συνεδρίαν τῆς Πέμπτης 23ης  Ἰουνίου 2016 ἀνεγνώσθη καί ἐνεκρίθη ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων ἡ Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου μετά τινων προσθηκῶν ἤ τροπολογιῶν.

Β΄. Τό θέμα περί Γάμου

Ἐν συνεχείᾳ, ἀνεγνώσθη καί εἰσήχθη πρός συζήτησιν εἰς τήν Ὁλομέλειαν τό κείμενον «Περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καί τῶν κωλυμάτων αὐτοῦ», ὅπως αὐτό ἀνεπτύχθη καί συνεπληρώθη ὑπό τῆς Συνάξεως τῶν Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν (Σαμπεζύ, Ἰαν. 2016).  Αἱ συζητήσεις καί αἱ προτάσεις τροπολογιῶν καί προσθηκῶν ἐπεβεβαίωσαν τόσον τήν ἀρτιότητα τοῦ κειμένου, ὅσον καί τήν ἀναγκαιότητα τῶν προβαλλομένων εἰς αὐτό θέσεων διά τήν προστασίαν ὄχι μόνον τοῦ μυστηρίου τοῦ Γάμου, ἀλλά καί τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς Οἰκογενείας. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν, ἡ συζήτησις περιεστράφη κυρίως εἰς τήν τροποίησιν τῆς διατυπώσεως τῆς παραγράφου τοῦ κειμένου περί τῶν μικτῶν γάμων, διά τήν ὁποίαν εἶχε προβάλει ἐντόνους ἀντιρρήσεις ἡ μή ὑπογράψασα τό σχετικόν κείμενον ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Γεωργίας. Οὕτω, αἱ προταθεῖσαι τροπολογίαι, αἱ ὁποῖαι ἀπεσκόπουν κυρίως εἰς τήν διευκρίνησιν τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς συγκεκριμένης παραγράφου, ὑπεστηρίχθησαν ὑπό πάντων τῶν  Μακαριωτάτων Προκαθημένων τῶν αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ὑπό πάντων τῶν λαβόντων τόν λόγον ἀρχιερέων, διό καί ἐκαλύφθησαν αἱ ἐπιφυλάξεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας ὡς πρός τά ὅρια τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας εἰς τούς μικτούς γάμους.